Milton - William Blake
"(...) el Temps és la misericòrdia de l’Eternitat; sense la rapidesa del Temps que és la més ràpida de totes les coses; tot seria turment etern (...)"
Blake, William. Milton

Barcelona: Quaderns Crema, 2014

Traducció d’Enric Casasses
Col·lecció In amicorum numero, 20
 Com comença...
Filles de Biüla! Muses que inspireu la cançó del [Poeta
deixeu dit el viatge de Milton immortal pels   [vostres Regnes
de por i de mitja llum lunar; en suaus errors   [sexuals
de vària bellesa, per a delitar el caminant i     [calmar-li
la set ardent i la gana gèlida!
Daughters of Beulah! Muses who inspire the [Poets Song
Record the journey of immortal Milton thro’   [your Realsm
Of  terror & mild moony lustre, in soft   sexual [delusions
Of varied beaty, to delight the wanderer
[and repose
His burning thirst & freezing hunger!


 Moments...
(Pàg. 25)
Fort sona el Martell de Llos, fort giren les [Rodes d’Enitàrmon
els seus Telers vibren amb dolços afectes, [teixint la Tela de la Vida
amb la cendra dels Morts; Llos aixeca els [Cullerots de ferro
plens de mineral fos: arrossega els espadats del [ferro amb cruixir de cadenes
del Parc de Hyde als Hospicis de Cap de Milla i [a l’Arc Vell
aquí les Tres Classes d’Homes mortals prenen [llurs destins marcats
i d’aquí s’escampen per les Nacions de tota la [Terra i d’aquí
surt teixida la Tela de la Vida (...).
Loud sounds the Hammer of Los, loud turn the [Wheels of Enitharmon
Her Looms vibrete with soft affections, [weaving the Web of Life
Out from the ashes of the Dead; Los lifts his [iron Ladles
With molten ore: he heaves the iron cliffs in his [rattling chains
From Hyde Park to the Alms-houses of Mile-end [& old Bow
Here the Three Classes of Mortal Men taje their [fixd destinations
And hence they overspread the Nations of the [whole Earth & hence
The Web of Life is woven (...).

(Pàg. 39)
I tot l’Edèn baixà a la tenda de Palamàbron
entre els Bards i els Druïdes d’Albió, a les coves [sota el Llit
de Mort d’Albió, a les cavernes de la mort, al [racó de l’Atlàntic.
i al mig de la Gran Assamblea Palamàbron [pregà:
Oh Déu protegeix-me dels amics, que no [tinguin poder damunt meu
tu m’has donat poder per a protegir-me dels [pitjors enemics.
And all Eden descended into Palamabrons tent
Among Albions Druids & Bards, in the caves [beneath Albions
Death Couch, in the caverns of death, in the [corner of the Atlantic.
And in the mist of the Great Assembly [Palamabron pray’d:
O God protect me from my friends, that they [have not power over me
Thou hast giv’n me power to protect myself [from my bitterest enemies.

(Pàg.41) 
(...) Jo sol sóc Déu
No n’hi ha d’altre! que tots obeeixin els meus [principis d’individualitat moral
els he tret dels recessos més alts i més íntims
de la meva Ment Eterna, els transgressors els [bandejaré per sempre
tal com ara bandejo del meu redós aquesta [Família maleïda.

Així bramava Satanàs a l’Assemblea! i el seu pit [es va tornar
opac a la Visió Divina; les terrasses [empedrades del
seu pit per dins brillaven amb focs, però les [pedres en tornar-se opaques!
l’ocultaven de la vista. en una extrema negror i [tenebror,
i allà un Món de més profund Ulró es va obrir, al [mig
de l’Assemblea. Al pit de Satanàs un vast [abisme insondable.
(...) I amb God alone
There is no other! let all obey my prnciples of [moral individuality
I have borught them form the uppermost [innermost recesses
Of my Eternal Mind, transgressors I will rend [off for ever,
As now I rend this accursed Family from my [covering.

Thus Satan rag’d amidst the Assembly! and his [bosom grew
Opake against the Divine Vision; the pved [terraces of
His bosom inwards shone with fires, but the [sotnes becoming opake!
Hid him form sight. in an extreme blacknss and [darkness,
And there a World of deeper Ulro was open’d, [in the midst
Of the Assembly. In Satans bosom a vas [unfathoomable Abyss.
(Pàg. 47)
(...) en l’Eternitat tot lluu amb sa pròpia llum [interior: però tu
enfosqueixes tota llum Interior amb les fletxes [del teu estremir-te
lligat en les banyes de la Gelosia a una Lluna [que es panseix malaltissa
i Ocalítron lliga el Sol fent-ne un Globus Gelós
per tal que tot sigui fix Opac sense llum interior.

Així es lamentà Llos de Satanàs, que triomfant [dividí les Nacions.
(...) Every thing in Eternity shines by its own [Internal light: but thou
Darkenest every Internal l ight with the arrows [of thy quiver
Bound up in the horns of Jealousy to a deadly [fading Moon
And Ocalythron binds the Sun into a Jealous [Globe
That every thing is fix’d Opake without [Internal light

So Los lamented over Satan, who triumphant
[divided the Nations(Pàg. 69)
(...) sorpreses les tenebres
de l’Infern el van veure en un rastre de llum [com d’un cometa
volant cap al Caos: així Milton va entrar [protegit a dins.

La natura de la infinitat és així! Que tota cosa, [té el seu
propi Remolí; i quan una volta un viatjant de [l’Eternitat
ha passat aquest Remolí, el veu rodolant enrere [al darrere
del seu camí, replegant-se en un globus: com [un sol:
o com una lluna, o com un univers d’estelada [majestat.
mentre ell continua endavant en el seu [meravellós viatge (...)
(...) startled the shades
Of Hell beheld him in a trail of light as of a [comet
That travels into Chaos: so Milton went guarded [within.

The nature of infinity is this! That every thing, [has its
Own Vortex; and when once a traveller thro [Eternity,
Has passed that Vortex, he percieves it roll [backward behind
His path, into a globe itself infolding: like a [sun:
Or like a moon, or like a universe of starry [majesty.
Whyle he keeps onwards in his wondrous [journey (...)
(Pàg. 81)
(...) em posaré la Forma Humana i prendré la [Imatge de Déu
amb Llàstima i Humanitat i tot però el meu [vestit serà la Crueltat
i em posaré la Santedat de cuirassa i de casc
i tots els meus ornaments seran de l’or de cors [trencats
i de les pedres precioses de l’angúnia i l’ànsia i [la desesperació i la mort (...)
(...) I will put on the Human Form & take the [Image of God
Even Pity & Humanity but my Clothing shall be Cruelty
And I will put on Holimess as a breastplate & as [a helmet
And all my ornaments shall be of the gold of [broken hearts
And the precious stones of anxiety & care & [desperation & death  (...)
(Pàg. 89)
L’Home i el Dimoni bregaren molts períodes, [Racab s’ho mirà
dreta al Carmel; Racab i Tirzà tremolaren de [veure
l’enorme brega, l’un donant vida, l’altre [donant mort
al seu adversari. i enviaren tots els seus fills i [filles
en tota llur bellesa a atraure Milton a l’altra [banda del riu, (...)
The Man and Demon strove many periods, [Rahab beheld
Standing  on Carmel; Rahab and Tirzah [trembled to behold
The enormous strife, one giving life, the othr [giving death
To his adversary. and they sent forth all their [sons & daughters
In all their beauty to entice Milton across the [river, (...)
(Pàg. 105)
(...) em vaig cordar les sandàlies
bé; per a avançar per l’Eternitat, Llos baixà a [mi;
i Llos es posà darrere meu; un terrible Sol [flamejant: molt a prop
a la meva esquena; em vaig girar espaordit, i [vaig mirar.
Llos estava en aquell ardent foc brillant; i ell [també es va ajupir
i em cordà  les sandàlies a Udan-Adan; [tremolant em posí dret
amb grandíssima por i terror, dret a la Vall
de Làmbet: però em besà i em desitjà salut.
i em vaig convertir en un sol Home amb ell [alçant-me ple de força:
ja era massa tard per a retrocedir. Llos m’havia [entrat a l’ànima:
els seus terror ara em posseïen del tot! em vaig [alçar ple de fúria i de força.
(...) I bound my snadal
On; to walk forward thro’ Eternity, Los [descended to me:
And Los behind me stood; a terrible flaming [Sun: just close
Behind my back; I turned round in terror, and [behold.
Los stood in thar fierce glowing fire; & he also [stoop’d down
And bound my sandals on in Idan-Adan; [trembling I stood
Exceedingly with fear & terror, standing in the [Vale
Of Lambeth: but he lissed me and wishd me [health.
And I became one Man with him arising in [strenght:
Twas too late now to recede. Los had enterd [into my soul:
His terrors now posses’d me whole! I arose in fury & strength.


(Pàg.111)
Com la tempestat negra, que ve del Caos, enllà [dels estels:
ix per les coves intricades i fosques de la Clova [Mundana
travessant les visions planetàries, i el ben [adornat Firmament
el Sol va rodolant cap al Caos i els Estels cap [als Deserts;
i les tempestats aleshores es fan visibles, [audibles i terribles,
tapant la llum del dia, i rodolant per les [muntanyes
inunden tota la contrada. Així és una visió de [Llos;
quan Rintrà i Palamàbron parlaren: i així la [seva cara tempestuosa
aparegué, com ho fa la faç del cel, quan la [tapen atapeïdes tempestats
acompadint-se i estimant encara que ferreny per la pertorbació terrible
Like the black storm, coming out of Chaos, [beyond the stars:
It issues thro the dark & intricate caves of the [Mundane Shell
Passing the planetary visions, & the well [adorned Firmament
The Sun rolls into Chaos & the Stars into the [Desarts:
And then the sorrms become visible, audible [& terrible,
Covering the ligh of day, & rolling down upon [the mountains,
Deluge all the country round. Such is a vision of [Los;
When Rintrah & Palamabron spoke: and such [his stormy face
Appeard, as does the face of heaven, when [coverd with thick storms
Pitying and loving tho in frowns of terrible [perturbation.


(Pàg. 117)
(...) quan Jesús aixecà Llàtzer de la Tomba jo [hi era i vaig veure
Llàtzer que és el Cos Vehicular d’Albió el [Redimit
alçant-se fins al Querubí Cobridor que és [l’Espectre d’Albió
per martiris a sofrir: el vigilar el Cos [Adormit.
damunt la Roca sota la seva Tomba, vaig [veure el Querubí Cobridor
dividint-se Quàdruple en Quatre Esglésies quan [Llàtzer s’alçà
Pau, Constantí, Carlemany, Luter; mireu els [tenim aquí davant
estesos per Europa i Àsia. (...)
(...) When Jesus raisd Lazarus from the Grave I [stood & saw
Lazarus who is the Vehicular Body of Albion [the Redeemd
Arise into the Covering Cherub who is the [Spectre of Albion
By marturdoms to suffer: to watch over the [Sleeping Body.
Upon his Rock beneath his Tomb. I saw the [Covering Cherub
Divide Four-fold into Four Churches when [Lazarus arose
Paul, Constantine, Charlemaine, Luther; behold [they stand before us
Stretchd over Europe & Asia (...)

(Pàg. 121) 
De Llos les mortals en diuen Temps [d’Enitàrmon en diuen Espai
però el representen calb i envellit ell que té [eterna joventut
tot potent i amb rínxols ufanosos com els [cingles del matí
és l’Esperit de la Profecia l’Elies sempre visible
el Temps és la misericòrdia de l’Eternitat; [sense la rapidesa del Temps
que és la més ràpida de totes les coses; tot [seria turment etern (...)
Los is by mortals nam’d Time Enitharmon is [nam’d Space
But they depict him bald aged who is in eternal [youth
All powerful and his locks flourish like the [brows of morning
He is the Spirit of Prophecy the ever apparent [Elias
Time is the mercy of Eternity; without Times [swiftness
Wich is the swiftest of all things; all were [eternal torment (...)


(Pág. 131)
(...) les diverses Classes d’Homes es trien i es [determinen
a Baulacula; i com els Espectres trien les seves [afinitats
així neixen ells a la Terra, i cada Classe és [determinada
però no per poder Natural sinó sols per [l’Espiritual. Perquè
el poder Natural contínuament va i tendeix a la [Destrucció
que acaba en Mort: que de si mateixa seria la [Mort Eterna
i tots són Classificats pel poder Espiritual, i no [pel Natural.
(...) for the various Classes of Mena re all [markd out determinate
In Bowlahoola; & as the Spectres choose their [affinities
So they are born on Earth, & every Class is [determinate
But not by Natural by Spiritual power alone. [Because
The natural power continually seeks & tends to [Destruction
Ending in Death: which would of itself be [Eternal Death
And all are Class’d by Spiritual, & not by [Natural power.
(Pàg. 145)
El Cel és una Tenda immortal construïda pels [Fills de Llos
i tot l’Espai que un Home veu al voltant de casa [seva.
dret a la teulada, o a l’hort o en un pujol
alt de vint-i-cinc colzes. aquest espai és el seu [Univers;
i just al seu caire el Sol surt i es pon. els Núvols [s’inclinen
cap a la Terra plana i a la Mar en aquest Espai [així ordenat:
els cels Estelats no arriben pas més lluny ans [aquí es pleguen i es ponen
a banda i banda i els dos Pols giren als seus [batents d’or:
i si es trasllada de lloc de viure. els seus cels [també es traslladen.
vagi on vaig i tot el seu veïnat lamenta el [perdre’l:
aquests  són els Espais anomenats Terra i [aquesta llur dimensió:
pel que fa a aquella falsa aparença que apareix [al raonador.
de com un Globus rodolant per la Buidor, és un [engany de l’Ulró
el Microscopi no sap d’això ni el Telescopi, [alteren
la proporcionalitat dels Òrgans de l’Espectador [però els objectes ni els toquen
que cada Espai més gran que un Glòbul roig de [la sang de l’Home
és visionari: i és creat pel Martell de Llos
i cada Espai més petit que un Glòbul de la sang [de l’Home. s’obre
a l’Eternitat de la qual aquesta Terra vegetal és [sols una ombra;
el Glòbul roig és el Sol incansable que Llos creà
per a mesurar el Temps i l’Espai als Homes [mortals, cada matí.
The Sky is an immortal Tent built by the Sons [of Los
And every Space that a Man views around
his [dwelling-place.
Standing on his own roof, or in his garden on a [mount
Of twenty-five cubits in height. such space is [his Universe;
And on its verge the Sun rises & sets. the Clouds [bow
To meet the flat Earth & the Sea in suc han [orderd Space:
The Starry heavens reach no further but here [bend an set
On all sides & the two Poles turn on their valves [of gold:
And if he move his dwelling-place. his heavens [also move.
Wher’eer he goes & all his neighbourhood [bewail his loss:
Such aret he Spaces caller Earth & such its [dimensions:
As to haht false appearance wihich apperars to [the reasonber.
As of a Globe rolling thro Voidness, it is a [deslusion of Ulro
The Microscope knows not of this nor the [Telescope, they alter
The ratio of the Spectators Organs but leave [Objects untouchd
For every Space larger than a red Globule of [Mans blood,
Is visionary: and  is created by the Hammer of [Los
And every Space smaller than a Globule of Mans [blood, opens
Into Eternity of wich this vegetable Earth is but [a shadow;
The red Globule is the unwearied Sun by Los [created
To mesure Time ans Space to mortal Men, every [morning.
(Pàg. 169)
(...) els Estats Canvien: però les Identitats [Individuals mai no canvien ni acaben:
no pots anar a la Mort Eterna en allò que no pot [Morir mai.
Satanàs i Adam són Estats Creats en Vint-i-set [Esglésies,
i tu Oh Milton ets un Estat a punt de ser Creat
que es diu Anihilació Eterna en el qual fora dels [Vivents ningú
no gosarà entrar: i hi entraran triomfant de la [Mort
i de l’Infern i de la Tomba! Estats que no són. [però ah! Sembla que siguin.
(...)States Change: but ndividual Identities [never chage nor cease:
You cannot go to Eternal Death in that which [can never Die.
Satan & Adam are States Created into [Twenty-seven Churches,
And thou O Milton art a State about to be [Created
Called Eternal Annihilation that none but the [Living shall
Dare to enter: & they shall enter triumphant [over Death
And Hell & the Grave! States that are not, [but ah! Seems to be.
(Pàg. 189)
A Tir i Sidó vaig veure Baal i Astarot. A Moab [Quemoix
a Ammon, Moloc: fort les seves Fornals [rugeixen entre les Rodes
d’Oc, i en tumult fort criden les Víctimes del [Foc:
i pàl·lides les seves Sacerdotesses tapades amb [Vels de Pesta. enrivetades
de Guerra: tot Teixit en Telers de Tir i de Sidó [per la bella Astarot.
a Palestina Dagó, Monstre de la Mar! Adorat per [tota la Mar.
Tammuz al Líban i Remmon a Damasc [encortinat
Osiris: Isis: Orus: a Egipte: foscos llurs [Tabernacles al Nil
surant amb cant solemnes, i als Llacs [d’Egipte de nits
amb pompa, ben bé fins que trenqui el matí i [Osiris aparegui al cel
però Belial de Sodoma i Gomorra, Dimoni [obscur dels Suborns
i dels Assassinats secrets, no reverit ni adorat; [si no és
amb el dit als llavis i donant l’esquena a la [llum
i Saturn Júpiter i Rea de les Illes de la Mar [remota
aquests Dotze Déus, són els Dotze Fills [Espectres del Druida Albió
In Tyre & Sidon U saw Baal & Ashtaroth. In [Moab Chemosh
In Ammon, Molech: loud his Furnaces rage [among the Wheels
Of Og, & pealing loud the cries of the Victims [of Fire:
And pale his Priestesses infolded in Veils of [Pestilence. border’d
With War: Woven in Looms of Tyre & Sidon by [beautiful Ashtaroth.
In Palestine Dagon, Sea Monster! Worshipd o’er [the Sea.
Thammuz in Lebanon & Rimmon in Damascus [curtaind
Osiris: Isis: Orus: in Egypt: dark their [Tabernacles on Nile
Floating  with solemn songs, & on the Lakes of [Egypt nightly
With pomp, even till morning break & Osiris [appear in the sky
But Belial of Sodom & Gomorrha, obscure [Demon of Bribes
And secret Assassinations, not worshipd nor [adord; but
With th finger on the lips & the back turnd to [the light
And Saturn Jove & Rhea of the Isles of the Sea [remote
These Twelve Gods, are the Twelve Spectre [Sons of the Druid Albion
(Pàg. 191)
Perquè els Buits Caòtics de fora dels Estels es [mesuren amb
els Estels, que són les fronteres de Regnes, [Províncies
i Imperis del Caos invisibles a l’Home Vegetal (...)
For the Chaotic Voids outside of the Stars are [measured by
The Stars, which aret he boundaries of [Kingdoms, Provinces
And Empires of Chaos invisible to the Vegetable [Man (...)

(Pàg. 221)
I vaig veure les Vint-i-quatre Ciutats d’Albió
alçant-se als seus Trons a Jutjar les Nacions de [la Terra
i els Quatre Immortals en qui les Vint-i-quatre [apareixen Quàdruples
s’alçaren als costats del cos d’Albió: Jesús [plorà i avançà
des de la Vall de Fèlpam vestit de Núvols de [sang, per a entrar al
Si d’Albió, al si de la mort i els Quatre [l’envoltaven
en la Columna de Foc a la Vall de Fèlpam; [aleshores a llurs boques tots Quatre
aplicaren llurs Quatre Trompetes i aleshores [sonaren als Quatre vents

El terror colpejà la Vall jo escoltava aquell so [immortal
els ossos em tremolaven. vaig caure estè al [camí
un moment, i la meva Ànima tornà  a l’estat [mortal
a la Resurrecció i al Judici en el Cos Vegetal
i la meva dolça Ombra de Plaer tremolava al [costat meu
And I beheld the Twenty-four Cities of Albion
Arise upon their Thrones to Judge the Nations [of the Earth
And the Immortal Four in whom the Twenty-[four appear Four-fold
Arose around Albions body: Jesus wept & [walked forth
From Felphams Bale clothed in Clouds of blood, [to enter into
Albions Bosom, the bosom of death & the Four [surrounded him
In the Column of Fire in Felphams Vale; then to [their mouths the Four
Applied their Four Trumpets & then sounded to [the Four winds

Terror struck in the Vale I stood at that [immortal sound
My bones trembled. I fell outstretchd upon the [path
A moment, & my Soul returnd into its mortal state
Tot Resurrection & Judgment in the Vegetable [Body
And my sweet Shadoww of Delight stood [trembling by my side
(Pàg. 223)
Rintrà i Palamàbron miren a baix la Collita [Humana
tenen les Premses del Vi i els Graners oberts; [els Forns preparats
els Carros a punt: terribles Lleons i Tigres [juguen i es diverteixen
tots els Animals de la Terra, estant preparats [amb tota llur força

per anar a la Gran Collita i Verema
de les Nacions
Rintrah & Palamabron  view the Human Harvest [beneath
Their Wine-presses & Barns stand open; the [Ovens are prepard
The Waggons ready: terrific Lions & Tigers [sport & play
All Animals upon the Earth, are prepared in all [their strength

To go forht to the Great Harvest &
Vintage of the Nations


 Enllaços...
William Blake, l'autor en context, geni o boig?claus d'interpretació, context del poema, artista total, escriptura visionaria, cosmogonia particular..., ... o esoterisme?símbols, el paper de Swedenborg, la imatge textual, el llegat de Blake arriba als nostres dies. Borges dicta.

 Llegeix-lo...
Anglès (facsímil 1907 i multiformat)


Comentaris

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Entrades populars d'aquest blog

-Uf, va dir ell - Quim Monzó

Les cròniques marcianes - Ray Bradbury

La veïna - Isabel-Clara Simó

El poema de la rosa als llavis - Joan Salvat-Papasseit

El baró rampant - Italo Calvino

Hijo de Satanás - Charles Bukowski